Vedtægter for Frugthavens Grundejerforening

 

§ 1

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresse, i egenskab af grundejere indenfor foreningens område.

 

§ 2

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene i foreningens område.

Medlemskabet, der er pligtigt, indtræder på det tidspunkt, hvor en ejer ifølge skødet eller andet overdragelsesdokument før adkomst på ejendommen uanset hvilket tidspunkt, der fortages tinglysning af ejendomsretten, vedkommende må samtidig betale medlemsbidrag for indeværende år.

 

§ 3

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generelforsamling afholdes hvert år inden den 1. Maj. Indkaldelse til generelforsamling skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel.

 

Dagsorden skal være følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Valg af bestyrelse

5. Valg af revisor

6. Medlemmernes forslag

7. Eventuelt

 

Ekstraordinær generelforsamling afholdes, når 3 af ejerforeningens medlemmer forlanger det. Indkaldelse skal ske med 14 dages skriftligt varsel.

 

§ 4

Adgang til generelforsamlingen har foreningens medlemmer, disses ægtefæller og samlevere.

 

§ 5

Generelforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

 

§ 6

Hver ejendom tillægges 1 stemme på generelforsamlingen.

Generelforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Til beslutning om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller salg af væsentlige dele af disse eller om ændring af denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor.

 

§ 7

Over det på generelforsamlingen passende føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 

§ 8

Ejerforeningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Valgbare som bestyrelsesmedlemmer er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller eller samlevere.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generelforsamlingen således:

 

3 medlemmer i lige år for 2 år ad gangen.

3 medlemmer i ulige år for 2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb bliver mindre end 6, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv inden førstkommende generelforsamling.

 

§ 9

Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte formanden eller 2 øvrige medlemmer finder det nødvendigt.

Over det på bestyrelsesmøderne passende føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det følgende bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

 

§ 10

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommenes fællesanliggender, herunder for vedligeholdelsen af de ejerforeningens tilhørende fællesarealer. Det påhviler ligeledes bestyrelsen at sørge for, at der træffes foranstaltninger til vedligeholdelse.

Det påhviler ligeledes bestyrelsen at påse, at der sker betaling af fællesudgifter, jf. punkt 11.

Bestyrelsen er forpligtet til at føre forsvarligt regnskab.

 

§ 11

Til dækning af foreningens fællesudgifter, betaler hver ejendom en ydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et udarbejdet driftsbudget. Alle ejendomme pålægges lige store ydelse. I tilfælde af uforudsete udgifter er bestyrelsen berettiget til at opkræve ekstraordinære ydelser.

Den ordinære ydelse erlægges månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller årligt forud efter bestyrelsens bestemmelse. Bestyrelsen er forpligtiget til at oprette en bankkonto, hvorpå alle ydelser til ejerforeningen skal indsættes.

 

§ 12

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. årsregnskabet udfærdiges af bestyrelsen.

 

§ 13

Foreningens årsregnskab skal revideres af den på generelforsamlingen valgte revisor. Revisor vælges for et år ad gangen. Revisor gennemgår mindst 1 gang årligt foreningens regnskab, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiviteter er til stede, hvorefter han indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisoren kan når som helst foretage kasseeftersyn.

 

§ 14

Foreningen forpligtes ved underskrift af en samlet bestyrelse.

Nærværende grundejerforeningsvedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på nedenstående veje, alle østlige del Resen, med påtaleret for såvel grundejerforeningen som af de enkelte grundejerforeningsmedlemmer.

 

Vedtægterne respekterer de nu på ejendommen tinglyste servitutter og byrder samt de til enhver tid tinglyste pantehæftelser.

 

Brombærbakken

Æblebakken

Morelbakken

Pærebakken

Kirsebærhaven

Nøddehegnet

Hindbærhegnet

Hyldehegnet

 

§ 15

Hvis et medlem ikke efterkommer et mundtligt påbud om vedligeholdelse/ renholdelse af arealer ud mod fællesarealer Vil der fra bestyrelsen blive sendt en skriftlig påmindelse.

Er der ikke efter 14 dage sket noget, vil grundejerforeningen bestille en anlægsgartner, og sende regningen til grundejeren.